Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účasti na hudobných aktivitách a kurzoch pre deti a dospleých organizované agentúrou MTerapio, Alica Sňahničanová – MTerapio, ( ďalej len “Agentúra”) v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Preambula

Agentúra MTerapio, Alica Sňahničanová – MTerapio so sídlom Šancová 3574/27, 831 04 Bratislava – Nové mesto, IČO 51958821 zapísaná v ŽRSR (ďalej len Agentúra) organizuje hudobné aktivity kurzy pre deti v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke mterapio.sk.

I. Výklad pojmov

Za objednávateľa sa na účely tejto zmluvy považuje osoba, ktorá je v prihláške uvedená ako zákonný zástupca (rodič).

Za poskytovateľa sa na účely tejto zmluvy považuje agentúra MTerapio so sídlom Šancová 3574/27, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO 51958821.

Za dieťa sa na účely tejto zmluvy považuje osoba, ktorá je uvedená v prihláške ako dieťa.

Za lekciu sa na účely tejto zmluvy považuje časový úsek uvedený v prihláške.

Zmluva znamená prihláška vyplnená a odoslaná objednávateľom spolu so všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na hudobných aktivitách a kurzoch.

II. Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z účasti dieťaťa na danej hudobnej aktivite/kurze.

III. Uzavretie zmluvy

Objednávateľ na základe ponuky poskytovateľa uvedenej na mterapio.sk prejavil záujem o konkrétnu hudobnú aktivitu/kurz, určenú lekciu a zaslal poskytovateľovi vyplnenú prihlášku na email mterapio@gmail.com. Vyplnená a odoslaná prihláška emailom sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Originál prihlášky prinesie zákonný zýstupca alebo jeho splnomocnený zástupca – osobne na hudobnú aktivitu/kurz.

Na uzavretie zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky: potvrdenie prihlášky zo strany poskytovateľa a uhradenie ceny za hudobnú aktivitu/kurz.

Zmluva sa považuje za uzavretú momentom uhradenia ceny za hudobnú aktivitu/kurz v plnej výške objednávateľom.

IV. Platobné podmienky

Cena za hudobnú aktivitu/kurz (ďalej len „cena“) je stanovená v prihláške. V cene je zahrnuté: starostlivosť o dieťa pod vedením lektora/lektorov, program, materiálno-technické zabezpečenie voľnočasovej aktivity.

Cenu je potrebné uhradiť 5 dní od potvrdenia prihlášky zo strany poskytovateľa e-mailom, najneskôr však 10 dní pred začiatkom hudobnej aktivity/kurzu. Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu za hudobnú aktivitu/ kurz v uvedenej lehote, prihláška sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

Cenu je možné uhradiť nasledovným spôsobom:

Bankovým prevodom alebom vkladom hotovosti na účet poskytovateľa vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. SK12 0900 0000 0051 4957 0901 spolu s variabilným symbolom, ktorý bude dátum narodenia dieťaťa a do textu uvedie meno dieťaťa.

Cena za hudobnú aktivitu/kurz sa považuje za uhradenú momentom pripísania na účet poskytovateľa. V prípade, že bude cena uhradená oneskorene, agentúra si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Ak je hudobná aktivita/kurz obsadený, poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať objednávateľa a je povinný vrátiť objednávateľovi cenu v plnej výške, a to do 30 dní od prijatia platby na účet poskytovateľa od objednávateľa.

V. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný pri nástupe dieťaťa na hudobnú aktivitu/kurz priniesť tieto doklady: vytlačenú a vyplnenú záväznú prihlášku, podpísanú zákonným zástupcom.

Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný priviesť dieťa na hudobnú aktivitu/kurz na miesto a v čase určenom v informáciách pre rodičov a písomne potvrdiť príchod dieťaťa u lektora.

Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný vyzdvihnúť si dieťa z hudobnej aktivity/kurzu na mieste a v čase určenom v informáciách pre rodičov a písomne potvrdiť odchod dieťaťa u lektora.

V prípade omeškania objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu s vyzdvihnutím dieťaťa z hudobnej aktivity/kurzu, bude po 10 minútach omeškania objednávateľovi účtovaný poplatok 5€ za každú začatú 1/2 hodinu omeškania.

Akákoľvek zmena nástupu a príchodu bude objednávateľovi vopred oznámená telefonicky alebo písomne.

Neodporúčame dávať deťom na hudobnú aktivitu/kurz žiadne drahé alebo hodnotné veci/predmety. Poskytovateľ ani lektor nenesú za stratu, poškodenie či odcudzenie žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu či zabezpečovať ich vrátenie.

VI. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program hudobnej aktivity/kurzu, ako aj miesto konania dennej hudobnej aktivity kurzu, a to z nasledovných dôvodov:

 1. nevhodné počasie,
 2. prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera spoločnosti.

V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 1. tohto článku, poskytovateľ sa zaväzuje náhradný program a miesto konania hudobnej aktivity/kurzu zabezpečiť na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany objednávateľa.

Každú takúto zmenu je poskytovateľ povinný v dostatočnej lehote a primeraným spôsobom oznámiť objednávateľovi.

V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 1. tohto článku, nie je to dôvod pre poskytovateľa na zvýšenie ceny za hudobnú aktivitu/kurz, ani dôvod na odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie lekcie, a to v prípade ak je obsadenosť danej lekcie – hudobnej aktivity/kurzu nedostatočná alebo existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, atď.

V prípade zrušenia lekcie je podľa ods. 5. poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti písomne.

V prípade, ak dôjde k zrušeniu hudobnej aktivity/kurzu zo strany poskytovateľa v zmysle ods. 5. tohto článku, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za hudobnú aktivitu/kurz v plnej výške, a to do 7 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení celého programu objednávateľovi.

VII. Vyhlásenia zmluvných strán

Objednávateľ vyhlasuje, že dieťa, ktoré na hudobnú aktivitu/kurz prihlásil: je zdravé, nejaví príznaky akútneho ochorenia, má základné sociálne návyky( ak sa rodič rozhodne dieťa poveriť lektorovi), je schopné zaradiť sa do kolektívu, je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny lektorov a je schopné stráviť čas bez prítomnosti svojho rodiča (ak sa rodič rozhodne dieťa poveriť lektorovi).

Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh hudobnej aktivity/kurzu.

Objednávateľ vyhlasuje, že dieťa pred nástupom na hudobnú aktivitu/ kurz poučil o tom, že je povinné:

 1. dodržiavať pokyny lektora, ako aj pokyny ostatných lektorov.
 2. dávať pozor na svoje zdravie, neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných,
 3. neničiť priestory hudobnej aktivity/kurzu, pomôcky ako aj prostredie, v ktorom sa bude dieťa nachádzať,
 4. okamžite informovať lektora o úraze svojom alebo úraze ktoréhokoľvek účastníka, rovnako tak je povinný informovať aj o iných zdravotných ťažkostiach ako je bolesť hlavy, brucha a iné,
 5. neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a lektora vždy informovať o akomkoľvek vzdialení sa od skupiny. ( WC, atď. ),
 6. dávať si pozor na svoje veci, a ak sa niečo stratí okamžite o tom informovať lektora,
 7. rešpektovať názory ostatných účastníkov hudobnej aktivity/kurzu.

V prípade hrubého nerešpektovania lektora a iného porušenia tohto poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

VIII. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, vždy však len písomnou formou. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1. tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok, a to:

 1. vo výške 25% z ceny hudobnej aktivity/ kurzu pri zrušení kurzu objednávateľom, 5 až 3 dni pred začiatkom hudobnej aktivity/ kurzu
 2. vo výške 50% z ceny hudobnej aktivity/kurzu pri zrušení kurzu objednávateľom, 2 dni pred začiatkom hudobnej aktivity/ kurzu alebo po 2 lekcii hudobnej aktivity/ kurzu.
 3. vo výške 100% z ceny hudobnej aktivity/kurzu pri zrušení kurzu objednávateľom, po 3 lekcii hudobnej aktivity/ kurzu.

V prípade neúčasti dieťaťa na hudobnej aktivite/kurze je možné nájsť za dieťa náhradu a oboznámiť o tejto skutočnosti poskytovateľa.

V prípade neúčasti dieťaťa na hudobnej aktivite/kurze z vážnych zdravotných dôvodov, poskytovateľ vráti objednávateľovi plnú cenu za hudobnú aktivitu/kurz. V takomto prípade je nutné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa, ktorá nedovoľuje jeho účasť a to bezodkladne, kedy sa objednávateľ o takejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však v deň plánovaného nástupu dieťaťa na hudobnú aktivitu/ kurz. V opačnom prípade sa nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť zaplatenú cenu za hudobnú aktivitu/kurz po odpočítaní o prípadné storno poplatky v zmysle ods. 2. tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne do 30 dní odo dňa predloženia lekárskej správy podľa ods. 3. tohto článku.

V prípade, že počas trvania hudobnú aktivitu/kurz dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti ceny za hudobnú aktivitu/kurz a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa.

IX. Odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom

Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy:

 1. V prípade zrušenia lekcie podľa čl. VI ods. 5. týchto všeobecných zmluvných podmienok,
 2. V prípade neodovzdania dokumentov podľa čl. V ods. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok, c) V prípade, ak dieťa alebo objednávateľ závažne porušuje podmienky správania sa na hudobnej aktivite/kurze, ustanovenia Zmluvy alebo inak závažne sťažuje chod hudobnej aktivity/kurzu ani napriek upozorneniu lektora nedôjde k náprave.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany poskytovateľa v zmysle ods. 1. Písm. b) a c) tohto článku nemá objednávateľ nárok na vrátenie ceny za hudobnú aktivitu/kurz ani jej pomernej časti.

X. Ochrana osobných údajov

Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ spracovával osobné údaje objednávateľa uvedené v prihláške a osobné údaje dieťaťa uvedené v prihláške pre účely riadneho výkonu predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Objednávateľ taktiež súhlasí, aby osobné údaje objednávateľa a dieťaťa špecifikované v ods. 1. tohto článku boli uložené v databáze poskytovateľa aj po ukončení zmluvy, za účelom uľahčenia ďalšej prípadnej spolupráce v budúcnosti, prípadne udelenia objednávateľovi statusu stáleho zákazníka a k tomu udelenia prípadných viažúcich sa výhod, ak také bude poskytovateľ ponúkať.

Objednávateľ súhlasí s fotografovaním dieťaťa pri hudobných aktivitách počas trvania lekcie. Tieto fotografie je poskytovateľ oprávnený použiť na propagáciu organizovania svojich aktivít a taktiež je oprávnený fotografie zverejňovať na svojej internetovej stránke mterapio.sk, instagram.com/mterapio, facebook.com/mterapio.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky účasti na hudobnú aktivitu/kurz sú záväzné pre obe zmluvné strany a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej prihlášky dieťaťa do hudobnú aktivitu/kurz, a teda neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Meniť tieto všeobecné obchodné podmienky účasti na hudobnú aktivitu/ kurz alebo zmluvu je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

Vzťahy, ktoré nie sú v zmluve upravené, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia všeobecných obchodných podmienok prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2019.