Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účasti na hudobných aktivitách a kurzoch pre deti a dospleých organizované agentúrou MTerapio, Alica Sňahničanová – MTerapio, ( ďalej len “Agentúra”) v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na workshopoch, hudobných aktivitách a kurzoch organizované agentúrou MTerapio, s.r.o.(ďalej len “Agentúra”) v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Preambula

Agentúra MTerapio, MTerapio, s.r.o. so sídlom Valachovej 1820/3, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO 52 798 534, DIČ 2121177784 organizuje workshopy, hudobné aktivity, kurzy v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke www.mterapio.sk.

I. Výklad pojmov

Za objednávateľa sa na účely tejto zmluvy považuje osoba/zákonný zástupca/organizácia, ktorá workshop, hudobnú aktivitu, kurz objednáva.

Za poskytovateľa sa na účely tejto zmluvy považuje agentúra MTerapio, s.r.o. so sídlom Valachovej 1820/3, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO 52 798 534, DIČ 2121177784.

Za účastníka sa na účely tejto zmluvy považuje osoba/ dieťa, ktorá je uvedená v prihláške ako účastník.

Za lekciu sa na účely tejto zmluvy považuje časový úsek uvedený v prihláške.

Zmluva znamená prihláška vyplnená a odoslaná objednávateľom spolu so všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na workshopoch, hudobných aktivitách, kurzoch organizovaných agentúrou MTerapio.

II. Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z účasti účastníka na danom workshope, hudobnej aktivite, kurze.

III. Uzavretie zmluvy

Objednávateľ na základe ponuky poskytovateľa uvedenej na www.mterapio.sk prejavil záujem o konkrétny workshop, hudobnú aktivitu, kurz a zaslal poskytovateľovi vyplnenú prihlášku. Vyplnená a odoslaná prihláška sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa.

Na uzavretie zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky: zaslanie prihlášky zo strany poskytovateľa a uhradenie ceny za workshop, hudobnú aktivitu, kurz.

Zmluva sa považuje za uzavretú momentom uhradenia ceny za workshop, hudobnú aktivitu,kurz v plnej výške objednávateľom.

IV. Platobné podmienky

Cena za workshop (ďalej len „cena“) je stanovená na www.mterapio.sk. V cene je zahrnuté: práca účastníka s lektorom/lektormi, program, občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie voľnočasovej aktivity.

Cenu je potrebné uhradiť 5 kalendárnych dní od odoslania prihlášky zo strany objednávateľa, najneskôr však 10 kalendárnych dní pred začiatkom workshopu, hudobnej aktivity, kurzu. Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu za workshop, hudobnú aktivitu, kurz v uvedenej lehote, prihláška sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

Cenu je možné uhradiť nasledovným spôsobom: bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na účet poskytovateľa vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. Číslo účtu SK88 0900 0000 0051 6813 7273.

Cena za workshop, hudobnú aktivitu, kurz sa považuje za uhradenú momentom pripísania na účet poskytovateľa.

V prípade, že bude cena uhradená oneskorene, agentúra si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Ak je workshop, hudobná aktivita, kurz obsadený, poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať objednávateľa a je povinný vrátiť objednávateľovi cenu v plnej výške, a to do 30 kalendárnych dní od prijatia platby na účet poskytovateľa od objednávateľa.

V. Práva a povinnosti objednávateľa

Účastník je povinný pri nástupe na workshop, hudobnú aktivitu, kurz priniesť vyžiadané doklady poskytovateľom.

Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný zabezpečiť príchod účastníka workshopu, hudobnej aktivity, kurzu na miesto a v čase určenom v informáciách pre objednávateľa.

Akákoľvek zmena nástupu a príchodu bude objednávateľovi vopred oznámená telefonicky alebo písomne.

Neodporúčame účastníkovi workshopu, hudobnej aktivity, kurzu nosiť na workshop, hudobnú aktivitu, kurz žiadne drahé alebo hodnotné veci/ predmety. Poskytovateľ ani lektor nenesú za stratu, poškodenie či odcudzenie žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu či zabezpečovať ich vrátenie.

VI. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program workshopu, hudobnej aktivity, kurzu ako aj miesto konania workshopu, hudobnej aktivity, kurzu a to z nasledovných dôvodov:

 1. nevhodné počasie
 2. prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera spoločnosti.

V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 1. tohto článku, poskytovateľ sa zaväzuje náhradný program a miesto konania workshopu, hudobnej aktivity, kurzu zabezpečiť na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany objednávateľa.

Každú takúto zmenu je poskytovateľ povinný v dostatočnej lehote a primeraným spôsobom oznámiť objednávateľovi.

V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 1. tohto článku, nie je to dôvod pre poskytovateľa na zvýšenie ceny za workshop, hudobnú aktivitu, kurz ani dôvod na odstúpenie od zmluvy s ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie lekcie, a to v prípade ak: je obsadenosť daného workshopu, hudobnej aktivity, kurzu nedostatočná alebo existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, atď.

V prípade zrušenia lekcie je podľa ods. 5. poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti písomne.

V prípade, ak dôjde k zrušeniu workshopu, hudobnej aktivity, kurzu zo strany poskytovateľa v zmysle ods. 5. tohto článku, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za workshop, hudobnú aktivitu, kurz v plnej výške, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení celého programu objednávateľovi.

VII. Vyhlásenia zmluvných strán

Objednávateľ vyhlasuje, že účastník, ktorého na workshop prihlásil je zdravý a nejaví príznaky akútneho ochorenia.

Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh workshopu, hudobnej aktivity, kurzu.

Objednávateľ vyhlasuje, že účastníka pred nástupom na workshop, hudobnú aktivitu, kurz poučili o tom, že je povinný:

 1. dodržiavať pokyny lektora, ako aj pokyny ostatných lektorov,
 2. neničiť priestory workshopu, hudobnej aktivity, kurzu pomôcky ako aj prostredie, v ktorom sa bude účastník nachádzať,
 3. okamžite informovať lektora o úraze svojom alebo úraze ktoréhokoľvek účastníka,
 4. dávať si pozor na svoje veci, a ak sa niečo stratí okamžite o tom informovať lektora,
 5. rešpektovať názory ostatných účastníkov workshopu, hudobnej aktivity, kurzu
 6. nekonzumovať alkoholické nápoje počas trvania workshopu, hudobnej aktivity, kurzu.

V prípade hrubého nerešpektovania lektora a iného porušenia tohto poriadku musí účastník bez nároku na vrátenie úhrady workshop, hudobnú aktivitu, kurz ukončiť.

VIII. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, vždy však len písomnou alebo elektronickou formou. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného, elektronického odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1. tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok, a to:

 1. vo výške 25% z ceny workshopu a to pri zrušení účasti 14 -10 kalendárnych dní pred nástupom na workshop,
 2. vo výške 50% z ceny workshopu a to pri zrušení účasti 9 – 5 kalendárnych dní pred nástupom na workshop,
 3. vo výške 100% z ceny workshopu a to pri zrušení účasti 4 – 0 kalendárnych dní pred nástupom na workshop.

V prípade neúčasti účastníka na workshope, hudobnej aktivite, kurze z vážnych zdravotných dôvodov, poskytovateľ vráti objednávateľovi plnú cenu za workshop. V takomto prípade je nutné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave účastníka, ktorá nedovoľuje jeho účasť a to bezodkladne, kedy sa objednávateľ o takejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však v deň nástupu účastníka na workshop, hudobnú aktivitu, kurz. V opačnom prípade sa nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť zaplatenú cenu za workshop po odpočítaní o prípadné storno poplatku v zmysle ods. 2. tohto článku do 15 kalendárnch dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia lekárskej správy podľa ods. 3. tohto článku.

V prípade, že počas trvania workshopu, hudobnej aktivity, kurzu dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti ceny za workshop, hudobnú aktivitu, kurz a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie účastníka.

IX. Odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom

Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy:

 1. v prípade zrušenia lekcie podľa čl. VI ods. 5. týchto všeobecných zmluvných podmienok,
 2. v prípade neodovzdania dokumentov podľa čl. V ods. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok,
 3. v prípade, ak účastník alebo objednávateľ závažne porušuje podmienky správania sa na workshope, hudobnej aktivite, kurze, ustanovenia Zmluvy alebo inak závažne sťažuje chod workshopu, hudobnej aktivity, kurzu a ani napriek upozorneniu lektora nedôjde k náprave.

V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany poskytovateľa v zmysle ods. 1. Písm. b) a c) tohto článku nemá objednávateľ nárok na vrátenie ceny za workshop, hudobnú aktivitu,kurz a ani jej pomernej časti.

X. Ochrana osobných údajov

Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ spracovával osobné údaje objednávateľa uvedené v prihláške a osobné údaje účastníka uvedené v prihláške pre účely riadneho výkonu predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Objednávateľ taktiež súhlasí, aby osobné údaje objednávateľa a účastníka špecifikované v ods. 1. tohto článku boli uložené v databáze poskytovateľa aj po ukončení zmluvy, za účelom uľahčenia ďalšej prípadnej spolupráce v budúcnosti, prípadne udelenia objednávateľovi statusu stáleho zákazníka a k tomu udelenia prípadných viažúcich sa výhod, ak také bude poskytovateľ ponúkať.

Objednávateľ súhlasí s fotografovaním účastníka na workshope, hudobnej aktivite, kurze počas trvania lekcie. Tieto fotografie je poskytovateľ oprávnený použiť na propagáciu organizovania svojich aktivít a taktiež je oprávnený fotografie zverejňovať na svojej internetovej stránke mterapio.sk, instagram.com/mterapio, facebook.com/mterapio.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na wokshope sú záväzné pre obe zmluvné strany a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej prihlášky účastníka na workshope, hudobnej aktivite, kurze a teda neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Meniť tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na workshope,hudobnej aktivite, kurze alebo zmluvu je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

Vzťahy, ktoré nie sú v zmluve upravené, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2020