Spevuľka – spevom k správnej výslovnosti

Prečo vznikol vlastne tento projekt?

Absolvovala som štúdium spevu na konzervatóriu a vysokej škole, kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa viac začala stretávať s rečovými vadami a spozorovala som ako spievaním vieme podporiť správny vývoj reči. Nakoľko pri správnom spievaní je veľmi dôležitá výslovnosť a dýchanie, existuje množstvo speváckych cvičení, ktoré môžu pomôcť nielen deťom, ale aj dospelým pri problémoch s rečou.

Musím sa priznať, že aj ja sama som v hovorovej reči rozprávala veľmi rýchlo a zamlčiavala tak niektoré hlásky, takže som si svojím spôsobom sama prešla náukou správnej výslovnosti pri štúdiu spevu. Preto som sa rozhodla venovať tejto problematike a podporiť tým naučenie sa správneho používania hlások a odstránenie rečových vád. Samozrejme, nenahrádzam doporučené terapie u logopédaoje, ale moje hodiny slúžia len ako doplnok k týmto terapiám.

Ako prebiehajú hodiny so Spevuľkou?

Pri mojej práci mi pomáha Spevuľka, ktorá je maskotom celého projektu. Spolu sa snažíme deti nenápadnou hravou formou za pomoci hudby a muzikofiletiky naučiť ovládať svoj jazyk a dych. Okrem speváckych cvičení a piesní, ktoré su vždy zamerané na problematické spoluhlásky, využívam vo svojej práci veľa výtvarno – tvorivých aktivít, riekaniek, rečových cvičení. Všetky aktivity spájam s hudbou, rytmom, spevom a hovorovou rečou. Veľkou inšpiráciou je mi od narodenia moja dcéra, pri ktorej ma vždy napadne nejaká nová aktivita. Samozrejme mnoho aktivít prichádza z podnetu detí, s ktorými pracovať je pre mňa radosť.

Som šťastná, že myšlienka tohoto projektu sa ku mne dostala a vždy sa veľmi teším i z najmenšieho pokroku každého jedného dieťaťa a to je to, čo ma posúva ďalej.

Spolu so Spevuľkou Vás všetkých pozdravujeme a tešíme sa na čas strávený s Vašimi deťmi.

Alica Sňahničanová

Základné informácie o projekte

Kolektívne hodiny pre skupinu maximálne 6 detí vo veku od 4 – 7 rokov, ktoré si potrebujú precvičiť svoje jazýčky. Hlavnou myšlienkou je zábavnou formou za pomoci techník muzikofiletiky a najmä spevu, podporiť u detí správnu výslovnosť a správne používanie/ovládanie svojho dychu. Na hodinách využijeme tiež rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou, ktoré napomáhajú k správnemu vyslovovaniu hlások, slov a viet. Počas kurzu si precvičíme najťažšie hlásky slovenského jazyka, a to R,L, a sykavky C,S,Z,DZ,Č,Š,Ž,DŽ.

Spev napomáha k správnemu vývoju reči a k odstráneniu rečových vád. Spievaním si tiež prehlbujeme dýchanie a zlepšujeme okysličenie krvi, osviežujeme pľúca aj srdce. Rytmickými hrami upravujeme rytmus srdca a srdcového tepu.

Na naších hodinách tiež kladieme dôraz na prácu v skupine. Rozvíjame u detí tvorivosť, pomáhame im s integráciou, koncentráciou, vnímavosťou, pamäťou a samozrejme budujeme kladný vzťah k hudbe 🙂

Zaregistrujte sa na kurz