Spevuľka – spevom k správnej výslovnosti

Prečo vznikol vlastne tento projekt?

Absolvovala som štúdium spevu na konzervatóriu a vysokej škole, kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa viac začala stretávať s rečovými vadami a spozorovala som ako spievaním vieme podporiť správny vývoj reči. Nakoľko pri správnom spievaní je veľmi dôležitá výslovnosť a dýchanie, existuje množstvo speváckych cvičení, ktoré môžu pomôcť nielen deťom, ale aj dospelým pri problémoch s rečou.

Musím sa priznať, že aj ja sama som v hovorovej reči rozprávala veľmi rýchlo a zamlčiavala tak niektoré hlásky, takže som si svojím spôsobom sama prešla náukou správnej výslovnosti pri štúdiu spevu. Preto som sa rozhodla venovať tejto problematike a podporiť tým nácvik pre správneho používania hlások a odstránenie rečových vád. Samozrejme, nenahrádzam doporučené terapie u logopédaoje, ale moje hodiny slúžia len ako doplnok k týmto terapiám, kde predcvičujeme najmä dych, oromotoriku, sluchové vnímanie, rytmizáciu…

Ako prebiehajú hodiny so Spevuľkou?

Pri mojej práci mi pomáha Spevuľka, ktorá je maskotom celého projektu. Spolu sa snažíme deti nenápadnou hravou formou za pomoci hudby a muzikofiletiky naučiť ovládať svoj jazyk a dych. Okrem speváckych cvičení a piesní, ktoré su vždy zamerané na problematické spoluhlásky, využívam vo svojej práci veľa výtvarno – tvorivých aktivít, riekaniek, rečových cvičení. Všetky aktivity spájam s hudbou, rytmom, spevom a hovorovou rečou. Veľkou inšpiráciou je mi od narodenia moja dcéra, pri ktorej ma vždy napadne nejaká nová aktivita. Samozrejme mnoho aktivít prichádza z podnetu detí, s ktorými pracovať je pre mňa radosť.

Som šťastná, že myšlienka tohoto projektu sa ku mne dostala a vždy sa veľmi teším i z najmenšieho pokroku každého jedného dieťaťa a to je to, čo ma posúva ďalej.

Spolu so Spevuľkou Vás všetkých pozdravujeme a tešíme sa na čas strávený s Vašimi deťmi.

Alica Sňahničanová

Základné informácie o projekte

Kolektívne hodiny pre skupinu maximálne 6- 8 detí vo veku od 4 – 7 rokov, ktoré si potrebujú precvičiť svoje jazýčky. Hlavnou myšlienkou je zábavnou formou za pomoci techník muzikofiletiky a najmä spevu, podporiť u detí nácvik k správnej výslovnosti a správne používanie/ovládanie svojho dychu. Na hodinách využijeme tiež rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou, ktoré napomáhajú k správnemu vyslovovaniu hlások, slov a viet.

Spev napomáha k správnemu vývoju reči a k odstráneniu rečových vád. Spievaním si tiež prehlbujeme dýchanie a zlepšujeme okysličenie krvi, osviežujeme pľúca aj srdce. Rytmickými hrami upravujeme rytmus srdca a srdcového tepu.

Na naších hodinách tiež kladieme dôraz na prácu v skupine. Rozvíjame u detí tvorivosť, pomáhame im s integráciou, koncentráciou, vnímavosťou, pamäťou a samozrejme budujeme kladný vzťah k hudbe 🙂

Zaregistrujte sa na kurz